Algemene voorwaarden van gaaf.care B.V.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 gaaf.education: hiermee wordt gedoeld op de opleidingstak die valt onder gaaf.care B.V.

1.2 Activiteit: hieronder wordt verstaan het opleidingstraject, (fysieke en online) lezingen en trainingen, congressen, studiedagen en/of symposia georganiseerd vanuit gaaf.education.

1.3 Deelnemer: dit heeft betrekking op de persoon die door gaaf.education georganiseerde activiteiten bezoekt.

1.4 Member: een persoon die het opleidingstraject heeft doorlopen en onderdeel uitmaakt van het gaaf.care platform. Specifieke voorwaarden, omgangsvormen en mogelijkheden zijn vastgelegd in een Overeenkomst, aangevuld met het Huishoudelijk Reglement, dat voor alle Members beschikbaar is.

 

Artikel 2 – Geldigheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van gaaf.care.

2.2 Aanvullende voorwaarden en omgangsvormen staan omschreven in individuele Overeenkomsten die met de Deelnemers afgesloten zijn en in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is voor alle Members inzichtelijk.

2.2 Op alle Activiteiten en/of (bijbehorende) Overeenkomsten van gaaf.education is het Nederlands recht van toepassing.

2.3 Alle geschillen over de Activiteit en/of bijbehorende Overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch beslecht worden. Dit geldt ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

2.4 In geval van een Klacht of soortgelijke onenigheid is het wenselijk in eerste instantie de Klachten- en Geschillenregeling te volgen omschreven in Artikel 9.

 

Artikel 3 – Aanmelding Deelnemer

3.1 Een aanmelding voor het gaaf.education opleidingstraject geschiedt via de website, per mail of telefonisch. De aanmelding wordt per mail bevestigd en is definitief wanneer een eerste aanbetaling door ons ontvangen is.

3.2 Aanmelding voor gaaf.college geschiedt enkel via de website.

3.3 Aanmelding voor gaaf.congres geschiedt enkel via de website.

3.4 Studiedagen en symposia zijn enkel toegankelijk voor Members.

3.5 Aanmelding voor overige lezingen en/of trainingen geschiedt via de website, per mail of telefonisch.

3.6 Na aanmelding gelden 14 dagen wettelijke bedenktijd, daarna zijn de annuleringsvoorwaarden omschreven in Artikel 5.1 van toepassing.

3.6 Wanneer een activiteit is volgeboekt ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht.

3.7 Uiterlijk twee weken voor aanvang van een activiteit ontvang je relevante informatie, dit wordt nogmaals herhaald en/of aangevuld enkele dagen voor de dag dat de activiteit plaats vindt.

 

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

4.1 Wijze van betaling is per activiteit vastgesteld zoals hieronder aangegeven.

4.1.1 Bij aanmelding voor gaaf.college, gaaf.congres en andere Activiteiten waarvoor je je kan aanmelden via de website betaal je direct via Molly.

4.1.2 Na aanmelding voor het gaaf.education opleidingstraject, overige trainingen en/of lezingen ontvang je een factuur.

4.1.3 Kosten voor het membership worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar gefactureerd. Wanneer het membership ingaat gedurende het kalenderjaar ontvang je op het betreffende moment een factuur, kosten worden naar rato verrekend.

4.1.4 gaaf.college, studiedagen en symposia zijn voor Members vrij toegankelijk als onderdeel van hun membership, zij dienen zich individueel aan te melden voor de verschillende Activiteiten.

4.2 Vragen over in rekening gebrachte bedragen dient de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur schriftelijk kenbaar te maken.

4.3.1 Betaling van de factuur dient te worden voldaan op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.

4.3.2 Betalingstermijn van de facturen is 14 dagen, tenzij anders vermeld op de betreffende factuur.

4.3.3 De deelnameprijs dient in één keer te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling in termijnen is enkel mogelijk bij gefactureerde bedragen hoger dan €2500. Bij betaling in termijnen wordt een toeslag in rekening gebracht van 5% over het totaal bedrag.

4.4 Prijzen van de Activiteiten zijn vrijgesteld van BTW (CRBKO vrijstelling).

4.5.1 Indien de betaling niet of te laat wordt voldaan is gaaf.education gerechtigd de Deelnemer toegang tot de Activiteit te weigeren.

4.5.2 In het geval zoals bedoeld in artikel 4.5.1 is de Deelnemer alsnog de reguliere deelnamekosten verschuldigd conform Artikel 5.1.

4.5.3 Wanneer de betaling alsnog voldaan wordt kan heraansluiting bij de Activiteit overwogen worden, daarop bestaat echter geen recht.

4.5.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer.

 

Artikel 5 – Annulering 

5.1 Indien de deelnemer een activiteit annuleert (na de 14 dagen bedenktijd) wordt de volgende restitutie verleend.

5.1.1 Langer dan 1 maand voor aanvangsdatum activiteit: 75% van de deelnameprijs.

5.1.2 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum activiteit: 50% van de deelnameprijs.

5.1.3 Minder dan 2 weken voor aanvangsdatum activiteit: 25% van de deelnameprijs.

5.1.4 Gedurende een (meerdaagse) activiteit: geen restitutie mogelijk.

5.2.1 Wanneer voor een Activiteit onvoldoende inschrijvingen zijn behoudt gaaf.education zich het recht voor om een activiteit te annuleren. Dit besluit wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de Activiteit genomen en gecommuniceerd met de Deelnemers die reeds ingeschreven zijn.

5.2.2 De betreffende Deelnemer ontvangt hiervan bericht en reeds betaalde deelnamekosten worden gerestitueerd.

5.3.1 Indien gaaf.care door overmacht gedwongen wordt de Activiteit te annuleren wordt afhankelijk van de mogelijkheden een alternatief geboden, danwel restitutie verleend naar rato van uitvoering van de Activiteit.

5.3.2 Van overmacht is sprake wanneer een omstandigheid buiten de wil van gaaf.education plaats vindt, die nakoming van de Activiteit en/of afgesloten Overeenkomst verhindert. Hieronder vallen bijvoorbeeld oorlog(sgevaar), noodtoestand, oproer, pandemie of epidemie, staking, brand en andere omstandigheden binnen gaaf.education of leveranciers die succesvolle uitvoering van de Activiteit onmogelijk, onveilig of zeer moeilijk maken.

5.3.3 Indien een Activiteit als gevolg van overmacht geen doorgang kan vinden wordt binnen de mogelijkheden een passend alternatief aangeboden. Dit kan door de Activiteit in aangepaste variant doorgang te laten vinden, danwel door de Activiteit op een nieuwe datum plaats te laten vinden.

5.3.4 gaaf.education is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. Wanneer gaaf.education niet in staat is de Activiteit en/of afgesloten Overeenkomst na te komen, is de Deelnemer verplicht de tot dat moment door gaaf.education verrichte werkzaamheden naar rato te vergoeden.

 

Artikel 6 – Intellectueel Eigendom 

6.1 Formats, schema’s, beslisbomen, checklists en hand outs van presentaties vanuit gaaf.education vallen onder het intellectuele eigendom van gaaf.care B.V.. Gebruik hiervan is alleen toegestaan binnen de opleiding van gaaf.education.

6.2 Publicatie of op andere wijze naar buiten brengen van het intellectuele eigendom is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

6.3 Wanneer nieuwe formats, schema’s, beslisbomen, checklists en hand outs worden ontwikkeld door een niet aan gaaf.care verbonden persoon, heeft gaaf.care het recht deze te gebruiken. Overdracht van het intellectueel eigendomsrecht zoals bedoeld in de eerste zin van deze bepaling gaat alleen over op gaaf.care wanneer hierover overeenstemming bereikt wordt met de persoon die het voorwerp van het recht van intellectuele eigendom heeft ontwikkeld.

 

Artikel 7 – Privacybeleid

7.1 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt vanzelfsprekend toegepast binnen gaaf.care en gaaf.education.

7.2 Het privacybeleid zoals door ons toegepast is terug te vinden op onze websites (www.gaaf.care / www.gaaf.education) en is schriftelijk op te vragen.

7.3 In het Huishoudelijk Reglement staan de omgangsvormen omschreven zoals wij die vanzelfsprekend vinden en wenselijk achten van onze Members en Deelnemers:
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen er geen patiëntgegevens gedeeld worden buiten gaaf.care.
Alle patiënten die volgens de gaaf.care workflow worden behandeld en waarover (interdisciplinair) collegiaal overleg wordt gevoerd dienen hiervoor nadrukkelijk, liefst op schrift, toestemming te hebben gegeven.
Alle patiënten die binnen gaaf.care in lezingen en/of trainingen als case report worden behandeld dienen hiervoor nadrukkelijk, liefst op schrift, toestemming te hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor patiënten die op websites, in publicaties, op social media of via andere kanalen in het openbaar verschijnen.
Voor hierboven beschreven toestemming bestaat een standaard format dat voor alle gaaf.care members ter beschikking staat.
Tevens mag worden aangenomen dat alle gaaf.care members discreet omgaan met de patiëntengegevens die zij zelf delen, danwel waartoe zij toegang krijgen. Conform de tandheelkundige eed die zij gezworen hebben bij het verkrijgen van hun diploma. Zij zullen zich te allen tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 gaaf.education kan slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer de Activiteit of een van de medewerkers van gaaf.education direct veroorzaker is van geleden schade.

8.2 In alle andere gevallen zal de directe veroorzaker van de schade aansprakelijk worden gesteld.

8.3 De aansprakelijkheid van gaaf.education, danwel haar medewerkers, is in totaliteit beperkt tot het bedrag van de deelnameprijs voor een Activiteit. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot schade van de deelnemer zelf en waarvan de deelnemer aantoont dat hij of zij deze schade niet op een eigen verzekering of instantie/werkgever kan verhalen.

 

Artikel 9 – Klachten en Geschillenregeling

9.1 Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten en geschillen.

9.2.1 Onder een Klacht (of geschil) wordt verstaan elke schriftelijke uiting van ongenoegen, kenbaar gemaakt door een Deelnemer (of Opdrachtgever) naar aanleiding van de door hem/haar genoten Activiteit en/of dienst.

9.2.2 Klager is de Deelnemer (of Opdrachtgever) die de Klacht uit.

9.2.3 Klachtbehandelaar is de persoon binnen gaaf.education die de klacht behandelt.

9.3.1 Een Klacht wordt alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk uiterlijk 2 weken na afronding van de Activiteit wordt ingediend en indien de Klager eerst heeft geprobeerd de Klacht minnelijk met de beklaagde op te lossen. U kunt uw klacht indienen via info@gaaf.care.

9.3.2 De Klacht dient als volgt te zijn opgezet:
-naam en NAW gegevens van Klager;
-naam van de organisatie of persoon tegen wie de Klacht gericht is;
-de Activiteit waarop de Klacht betrekking heeft;
-omschrijving van de Klacht.

9.4.1 Klager ontvangt uiterlijk 2 weken na ontvangst van de Klacht bevestiging van ontvangst van de Klacht. Daarbij wordt de Klachtbehandelaar bekend gemaakt.

9.4.2 Klager kan binnen 2 weken na het verzenden van deze bevestiging verzoeken om behandeling door een andere Klachtenbehandelaar. Hierbij dient door Klager aannemelijk gemaakt te worden dat Klachtenbehandelaar de Klacht niet objectief kan behandelen. Wanneer dat aannemelijk is wordt een andere Klachtenbehandelaar aangewezen.

9.4.3 De Klacht wordt door de Klachtenbehandelaar binnen 4 weken in behandeling genomen nadat Klachtenbehandelaar aangewezen is. Klachtenbehandelaar zal zowel Klager als beklaagde horen.

9.4.4 Uiterlijk 8 weken na aanstellen van de Klachtenbemiddelaar wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en advies gegeven, dit advies is niet bindend. Een afschrift hiervan wordt verstrekt aan Klager en beklaagde.

9.5.1 Wanneer Klager en Klachtbehandelaar niet tot een overeenkomst zijn gekomen in afhandeling van de Klacht kan een onafhankelijke derde partij worden aangewezen.

9.5.2 Als onafhankelijke derde partij zal mr. T. de Klerck, advocaat (t.klerck@vil.nl) worden ingeschakeld.

9.5.3 De onafhankelijke derde partij zal de klacht in behandeling nemen en geeft schriftelijk bindend advies over de Klacht aan zowel Klager als gaaf.education.

9.5.4 Het oordeel door de onafhankelijke derde partij is voor beide partijen bindend en is onafhankelijk van eerder uitgevoerd onderzoek door Klachtenbehandelaar.

9.6 Na beëindiging van de Klachtbehandeling behoudt de Klachtbehandelaar gedurende drie jaar het dossier. Daarna wordt het dossier vernietigd.

9.7 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door gaaf.education.